صادق ضامنی

آذربايجان شرقي , آذر شهر
مهر ماهی
۱۸٪
۸۱٪
۴۱٪
۴٪

هیچ وقت یک اشتباه را دوبار تکرار نکن .

۴۶۰

۱

۱

۰

مدال های صادق ضامنی

دوستان صادق ضامنی (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟