Erfan Shirani2020

اردبيل , اردبيل
فروردین ماهی
۶۳٪
۲۸٪
۲۳٪
۴٪

تو از اون چیزی که خودم فکرشو میکنم بهم نزدیکتری ????تو خود قلبمی????

۶۶۷۶

۹

۱۴

۳

مدال های Erfan Shirani2020

دوستان Erfan Shirani2020 (۱۴)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟