امین حاجی زاده

قم , قم
شهریور ماهی
۷۰٪
۱۰۰٪
۶۴٪
۰٪

برف پر از حرف های یخ زده در گلوی آسمان است

۹۱۳

۲

۱

۰

مدال های امین حاجی زاده

دوستان امین حاجی زاده (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟