محمدرضا بحری

فارس , شيراز
فروردین ماهی
۸۷٪
۱٪
۹۳٪
۹۶٪

باختی در کار نیست....یا میبرم یا فدا میشوم...

۸۶۰

۲

۱

۰

مدال های محمدرضا بحری

دوستان محمدرضا بحری (۱)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟