mr.sajad

خوزستان , اهواز
آبان ماهی
۹۹٪
۱۱٪
۷۳٪
۹۶٪

از هیچکس انتظار نداشته باش چون اونا هم انسان هستن و محدودن و کم میارن فقط از خدا انتظار داشته باش چون محدود نیست و کم نمیاره

۸۶۳

۲

۰

۰

مدال های mr.sajad

دوستان mr.sajad (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!
چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟