محمد طریقت

اصفهان , اصفهان
امرداد ماهی
۶٪
۳۹٪
۹۹٪
۴٪

هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی

۹۱۴

۲

۲

۰

مدال های محمد طریقت

دوستان محمد طریقت (۲)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!
چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟