علی قهاری

اصفهان , كاشان
آبان ماهی
۸۲٪
۳۹٪
۹٪
۴٪

کشتی از طوفان نترسد تا خدا با ناخداست

۳۴۶۷

۶

۰

۲

مدال های علی قهاری

دوستان علی قهاری (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!
چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟