علی قهاری

اصفهان , كاشان
آبان ماهی
۳٪
۱۹٪
۱۹٪
۲۶٪

کشتی از طوفان نترسد تا خدا با ناخداست

۳۴۶۷

۶

۰

۲

مدال های علی قهاری

دوستان علی قهاری (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟