علی رضا حاتمی

كرمانشاه , كرمانشاه
خرداد ماهی
۸۷٪
۷۲٪
۱۵٪
۸٪

سعی می کنم آدم ها رو قضاوت نکنم

۵۲۸۳

۹

۲

۲

مدال های علی رضا حاتمی

دوستان علی رضا حاتمی (۲)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟