محمد یزدانی

انتخاب نشده
امرداد ماهی
۷۰٪
۷۲٪
۱۵٪
۰٪

برای چیزهای ک دوست داری همیشه دست از کوشش برندار

۶۳۰

۲

۰

۱

مدال های محمد یزدانی

دوستان محمد یزدانی (۰)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!
چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟