مهدی زارعی

انتخاب نشده
فروردین ماهی
۰٪
۱۹٪
۹۱٪
۴۲٪

هیچ وقت برای موفق شدن دیر نیست ولی وقتی که مسیر نا امیدی و بدبختی انتخاب کنی هیچ وقت به مقصد دلخواه خودت نمی رسی

۱۰۴۵

۲

۲

۲

مدال های مهدی زارعی

دوستان مهدی زارعی (۲)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!
چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟