محسن پورقاسمی

خراسان رضوي , مشهد
اردیبهشت ماهی
۷۰٪
۹۹٪
۴۱٪
۵۸٪

موفقیت یک نگرش جامع مستمر و هوشمندانه در یک کسب و کار است

۱۴۲۶

۳

۳

۲

مدال های محسن پورقاسمی

دوستان محسن پورقاسمی (۳)

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!
چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟