مصطفی تقوی

گيلان , رشت
آذر ماهی
۷۶٪
۹۹٪
۹٪
۵۰٪

زندگی مجموعه ای از تلاشهای توست برای رسیدن به آنچه که استحقاقش را داری

۱۳۲۴۵

۱۰

۱۲۸

۲۲۶

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟