خودشناسی


"خودشناسی" به طور عادی به دانش احساسات، افکار، عقاید و دیگر حالات ذهنی شخص اشاره دارد. بیشتر فیلسوفان اعتقاد داشتند كه دانش ما از حالات ذهنی خودمان با دانش ما از دنیای بیرونی تفاوت دارد.این متن، بر دانش مربوط به حالات روحی خاص شخص تمرکز دارد. موضوع جداگانه ای، که گاه به عنوان "خودشناسی" شناخته می شود.

متمایز بودن خودشناسی

در مقایسه با دانش در حوزه های دیگر، درمورد خودشناسی چه چیزی متمایز است؟ تصور می شود که خودشناسی در یک یا چند مورد زیر با سایر دانشها متفاوت است.

  1. خودشناسی (بعضی اوقات) با استفاده از روشی منحصر به فرد شخصی بدست می آید.
  2. خودشناسی به دلیل رابطه ای که فرد به حالتهای ذهنی خود تحمیل می کند، ویژه است.
  3. گفته های شخص در مورد حالات ذهنی شخص دارای اقتدار ویژه یا پیش فرض حقیقت است.

بیشتر فیلسوفان می پذیرند كه روشی برای فهم حالات ذهنی شخص وجود دارد. به طور سنتی ، این روش ویژه، به عنوان نوعی نگاه "درونی" تعبیر می شود.

نگاه به درون برای خودشناسی

اصطلاح "درون نگری" - به معنای واقعی کلمه ، "نگاه کردن به درون" - روش سنتی برای درک چگونگی درک حالات روحی خود را به تصویر می کشد.  اصطلاح "درون نگری" به روش های مختلفی در ادبیات خودشناسی به کار می رود. شاید متداول ترین کاربرد، آن است که به معنای تحت اللفظی این اصطلاح پیشنهاد می شود:درون بینی مشاهده داخلی است. تصور اینکه مشاهده درونی روشی ویژه است، که با استفاده از آن به خودشناسی می پردازیم، در حسابهای آشنایی و احساس درونی بسیار مهم است.

 

نگاه به بیرون برای خودشناسی

در حالی که اصطلاح "درون نگری" نگاهی به درون دارد، دیدگاهی که اخیراً برجسته به دست آمده است، روش منحصر به فرد خودشناسی را دقیقاً برعکس پیش بینی می کند. با این دیدگاه ، با نگاه کردن به بیرون، افکار خود را معلوم می کنیم. این امر به عنوان دیدگاه شفافیت شناخته می شود، به این دلیل که دانش خود را درگیر می کند که از طریق "وضعیت" روانی (شفاف) ، مستقیماً به حالت جهانی که نماینده آن است ، "جستجو" کنید. این ایده که روش ویژه ای که با استفاده از آن به خودشناسی می رسیم شفافیت را شامل می شود.

آنچه خواهید فهمید

بر اساس مطالبی که مطالعه کردید، میتوان نتیجه گرفت که شکل گیری خود و شخصیت حقیقی ما فرآیندی پیچیده است که شرایط، محیط و عوامل زیادی در آن تاثیرگذار هستند. پس مطالعه و شناخت هر کدام از این عوامل ما را در امر خودشناسی و شخصیت شناسی همراهی میکند و خب تست های شخصیتی کمک شایانی در فهم این عوامل هستند.

 

 

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!
چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟