خودشناسی و مهارت در زندگی


سوال اصلی: چگونه با استفاده از خودشناسی مهارت های زندگی خود را ارتقا دهیم؟
مهارت زندگی یعنی داشتن توانایی های مختلف برای ساختن یک زندگی جدید و تغییر دادن آن دسته از کارهایی که جزئی از نقاط منفی و ضعف انسان محسوب میشود،به عبارت دیگر منظور از خودشناسی، آگاهی به قدر و جایگاه آدمی است. یعنی انسان ارزش و قابلیت های خود را درک کند و به نقش خود در هستی آگاه شود.خودشناسی به فرد کمک میکند تا توانایی های خودش را بشناسد و با استفاده از آن ها گامی در جهت هرچه بهتر کردن زندگی خودش بردارد و در موقعیت های مختلف بتواند رفتارهای درستی داشته باشد. بطور مثال مهارت خودکاوی به خودشناسی ما کمک می کند ، مثلا من از طریق خودکاوی به این شناخت رسیده ام که چه شرایطی خشم و پرخاشگری را در من برانگیخته می کند و در چه شرایطی من دچار استرس می شودم . زمانی که من از طریق خودکای به خودشناسی رسیدم متوجه شدم که باید مهارت کنترل خشم را یاد بگیرم و این مهارت ها به من کمک می کند زمان هایی که مثلا خشم یا استرس سراغ من می آید آنها را مدیریت کنم .

مهارت های زندگی را میتوانیم به دسته های مختلفی تقسیم کنیم:

  • مهارت های خودکاوی و خودشناسی:شناخت و آگاهی نسبت به توانایی ها و استعداد ها و ... و درک کامل نسبت به نقاط مثبت و منفی خودمان.
  • مهارت های عاطفی: شامل هنر خوب شنیدن، مدیریت استرس،همدلی، همراهی و ...
  • مهارت های ارتباطی و اجتماعی: شامل دوست یابی، قدرت نه گفتن و ...
  • مهارت های فکری و ذهنی: توانایی حل مسئله، انتخاب هدف، تصمیم گیری و ...
  • مهارت های شناختی: شناخت خدا، دوستان، خانواده و ...
  • مهارت های نگرشی: نگرش به دنیا، معنا و مفهوم زندگی و ...

خودشناسی و رسیدن به خداشناسی
در یک عبارت ساده اینگونه میتوان توضیح داد که انسان ها با رسیدن به خودشناسی به دو مسئله اساسی میتوانند پاسخ بدهند:اول اینکهاگر خود را بشناسی، به مهمترین مسئله ای که برای بشر مطرح است و راز اصلی جهان می باشد یعنی خدا پی می بریم و دوم  اینکه خود را بشناس تا بدانی در زندگی و در جهان چه باید بکنی و چگونه باید رفتار کنی.
مزیت های خودشناسی
شادکامی: خودشناسی به ما کمک میکند تا نگاهی باز و روشن نسبت به آرزوها و هدف های خود داشته باشیم و با آگاهی بیشتر به سمت آن قدم برداریم در نتیجه دچار استرس و فشار کمتری خواهیم شد.
تصمیم گیری بهتر: وقتی خودتان را بهتر بشناسید چهارچوب هایی برای زندگی خود مشخص می کنید و مطابق با آن عمل می کنید که به فرد در تصمیم گیری مناسب و حل مشکلات زندگی کمک می کند.
خود‌کنترلی

خودشناسی باعث می شود که نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسیم. پس سعی می کنیم نقاط ضعف خود را کاهش دهیم و نقاط قوت خود را تقویت کنیم.
مقاومت در برابر فشارهای اجتماعی

همه ما در شرایط خانوادگی و محیطی مختلفی به دنیا می آییم و رشد میکنیم و به تدریج این شرایط بر شخصیت، نوع روابط و رفتار هایمان تاثیر میگذارد. خودشناسی به فرد کمک میکند تا بتواند به خوداگاهی برسد و دست به انتخاب های خوداگاهانه ای بزند.

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!
چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟