کمپین رشدانا با همکاری میلوژی


(TOGETHER WE GROW)

میلوژی - توسعه مهارت فردی با راهکارهای روانشناسی

رشدانا - پلتفرم توانمندسازی کسب و کار با تمرکز بر سرمایه های انسانی

ثبت نام


جنسیت
تاریخ تولد

ثبتید!ممنونیم ازینکه نظر دادید!

چه چیزی باعث بهتر شدن ما میشود؟